جمعه, 28 دی 1397

عنوان : انتصاب
کد خبر : ۲۲۷۶
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ 
ساعت : ۱۴:۳۳:۵۷

مهندس ابراهیمی مدیر عامل سازمان همیاری در احکام جداگانه ای آقایان احد جعفری را بعنوان مدیر مالی ،مهدی ملک اوغلی را بعنوان مدیرموسسه بتن صنعت و علیرضا حسن پور را مسئول امور مالی معاونت پشتیبانی شهرداریها و بازرگانی منصوب نمودند.

بازگشت           چاپ چاپ         
 
سازمان همیاری شهرد اریهای استان آذربایجان غربی