رو عنوان : PreTitle
عنوان : انتصاب
زير عنوان : SubTitle
تاريخ :
 ۱۳۹۷/۰۷/۰۳ 
ساعت : ۱۴:۳۳:۵۷

مهندس ابراهیمی مدیر عامل سازمان همیاری در احکام جداگانه ای آقایان احد جعفری را بعنوان مدیر مالی ،مهدی ملک اوغلی را بعنوان مدیرموسسه بتن صنعت و علیرضا حسن پور را مسئول امور مالی معاونت پشتیبانی شهرداریها و بازرگانی منصوب نمودند.