يکشنبه, 25 آذر 1397

عنوان  
زمان برگزاری از تاريخ الی


TITLESTART_DATEEXPIRE_DATETENDERFILE DETAILSDelete
آگهی مزایده کتبی فروش زمین در خوی نوبت اول) چاپ اول ) 12/07/1397 22/08/1397
آگهی مزایده کتبی نوبت اول) چاپ اول ) 11/07/1397 12/08/1397
آگهی مزایده کتبی (نوبت دوم) فروش ده دستگاه ماشین آلات 30/04/1397 30/05/1397
مزایده کتبی نوبت اول فروش ده دستگاه ماشین آلات 12/04/1397 12/05/1397
آگهی مزایده کتبی (نوبت اول ) فروش 20 قطعه زمین مسکونی در سرو 15/02/1397 15/03/1397
آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای بخشی از عملیات خاکی در پروژه احداث عوامل میدان پروازی فرودگاه منطقه آزاد ماکو 26/10/1395 09/11/1396
آگهی مزایده کتبی ( نوبت دوم ) فروش 4 قطعه زمین باکاربری مسکونی درشهر ارومیه 20/10/1395 03/11/1396
آگهي مزايده حضوری ماشین آلات و وسائط نقلیه 18/10/1395 09/11/1396

سازمان همیاری شهرد اریهای استان آذربایجان غربی